Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Dyspozycja na wypadek śmierci - notarialnie.com

Czym jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci? Jak i na kogo można ją ustanowić? Czy podlega opodatkowaniu? Szczegóły w artykule.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci – co to takiego?

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jest bardzo ciekawym, prostym w realizacji, a przy tym bardzo mało znanym instrumentem prawa bankowego. Polega ona na tym, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej (nie może to być rachunek wspólny dla stron umowy o współpracy) może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

 

Wypłata wskazanym osobom

Warto zwrócić uwagę, że dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być dokonana jedynie na rzecz wymienionych w ustawie osób: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. Dyspozycja ustanowiona na osoby z poza tego kręgu jest nieważna. Mało tego, nie ma możliwości „przejęcia” dyspozycji przez osoby, które dziedziczą po tych osobach, np. przez zstępnego rodzeństwa.

Złożenie dyspozycji może nastąpić na rzecz jednej bądź kilku najbliższych osób. Jednak kwota tych dyspozycji nie może przekroczyć 20-stokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

 

Kwestia pierwszeństwa

W przypadku gdy przez posiadacza rachunku została wydana więcej niż jedna dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit 20-stokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

To nie wszystko, najpierw powinny zostać wypłacane środki na koszty pogrzebu właściciela rachunku, a w dalszej kolejności może być realizowana dyspozycja na wypadek śmierci.

 

Dyspozycja a dziedziczenie

Na podstawie prawa bankowego, kwota która zostanie wypłacona po śmierci dysponenta nie wchodzi w skład spadku po posiadaczu rachunku.

 

Dyspozycja a zgłoszenie w urzędzie skarbowym

W przypadku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (inaczej niż  podczas stwierdzenia nabycia spadku) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą śmierci dysponenta bądź w dniu, w którym osoba oznaczona w dyspozycji dowiedziała się o śmierci dysponenta (ten drugi scenariusz w praktyce trudno udowodnić). Oznacza to, że osoba wskazana w dyspozycji (małżonek, wstępny, zstępny czy rodzeństwo), ma pół roku od daty zgonu dysponenta na dokonanie zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym na druku SD-Z2.

Ciekawostka: Słyszałem o przypadku, w którym dyspozycja wkładem na wypadek śmierci została ustanowiona na osobę spoza wymienionego ustawowo kręgu, bank wypłacił pieniądze, a urząd skarbowy uznał tę dyspozycję jako darowiznę pieniędzy i nałożył podatek, który w terminie miesiąca (osoba zaliczona do 3-ciej grupy podatkowej ma miesiąc na zgłoszenie) został uiszczony. Osobiście jednak nie polecałbym jednak tej drogi postępowania.

 

Podstawa prawna:

Ustawa – Prawo bankowe

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Leave a reply

Your email address will not be published.