Kiedy wygasa hipoteka?

Kiedy wygasa hipoteka? - notarialnie.com

Z poniższego krótkiego wpisu dowiesz się o siedmiu przypadkach, w których wygasa hipoteka. Zapraszam do lektury.

Kiedy wygasa hipoteka? – wstęp

Hipoteka może wygasnąć z wielu powodów (zdarzeń prawnych), które sprawią, że hipoteka jako prawo przestanie istnieć. Głównym tego następstwem jest brak możliwości żądania od właściciela zaspokojenia z przedmiotu hipoteki.

Warto wiedzieć, że wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej ma charakter deklaratoryjny – sami musimy zadbać o jej wykreślenie, nie nastąpi to z urzędu. Jednak gdy wygasła hipoteka nie zostanie przez nas wykreślona, stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej będzie niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

 

W szczególności hipoteka wygasa:

– na skutek wygaśnięcia wierzytelności pod warunkiem, że z danego stosunku prawnego nie mogą już powstać w przyszłości kolejne wierzytelności podlegające zabezpieczeniu (wygaśnięcie wierzytelności następuje np. na skutek zapłaty czy zwolnienia z długu),

– w przypadku konfuzji, tj. jeżeli hipoteka przejdzie na właściciela rzeczy obciążonej albo wierzyciel hipoteczny nabędzie własności rzeczy obciążonej,

– na skutek zrzeczenia się hipoteki – w tym przypadku wykreślenie ma charakter konstytutywny,

– na skutek ważnego złożenia sumy hipotecznej do depozytu sądowego,

– po upływie 10 lat w razie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej bez ważnej podstawy prawnej,

– na skutek prawomocnego orzeczenia sądu o zniesieniu hipoteki za wynagrodzeniem,

– z mocy samego prawa – na skutek wygaśnięcia użytkowania wieczystego.

 

Wniosek o wykreślenie

Hipoteka może zostać wykreślona na podstawie wniosku o jej wykreślenie, do którego należy dołączyć odpowiedni dokument stanowiący dowód wygaśnięcia hipoteki, np. pokwitowanie zapłaty wierzytelności hipotecznej, zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki czy postanowienie sądu znoszące hipotekę.

W przypadku gdy hipoteka ma być wykreślona na wniosek wierzyciela hipotecznego, dodatkowo musi on dołączyć zgodę właściciela na wykreślenie hipoteki.

Dokument prywatny stanowiący podstawę wykreślenia hipoteki musi być złożony w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Jeżeli wykreślana hipoteka zwalnia miejsce hipoteczne w księdze wieczystej (a istotna jest kolejność ich wpisu w kontekście egzekucji), należy wraz z wnioskiem o jej wykreślenie złożyć wniosek o wpis uprawnienia do rozporządzenia tym miejscem w przyszłości, w innym przypadku uprawnienie wygaśnie.

Wniosek o wykreślenie hipoteki możemy złożyć we właściwym dla położenia nieruchomości sądzie rejonowym – wydziale ksiąg wieczystych.

Leave a reply

Your email address will not be published.