Ogólne zasady konstrukcji hipoteki

Zasady konstrukcji hipoteki - notarialnie.com

Z poniższego wpisu dowiesz się co oznaczają zasady konstrukcji hipoteki: szczegółowości, pierwszeństwa, jawności, akcesoryjności i niepodzielności.

Zasady konstrukcji hipoteki.

Warto się z nimi zapoznać w wypadku gdy np. bierzemy kredyt hipoteczny.

 

1. Zasada szczegółowości

Zasada szczegółowości działa na czterech płaszczyznach i obejmuje:

przedmiot zabezpieczenia – hipoteka obciąża ściśle oznaczoną nieruchomość lub prawo; odpowiedzialność dłużnika hipotecznego za dług nie ma charakteru generalnego, co oznacza, że nie obciąża całego jego majątku, ani jego wszystkich nieruchomości;

przedmiot zabezpieczenia (wierzyciela) – hipoteka ustanawiana jest na rzecz oznaczonego wierzyciela;

granice zabezpieczenia – odpowiedzialność właściciela nieruchomości ograniczona jest do określonej, maksymalnej wysokości – tzw. sumy hipoteki,

zabezpieczoną wierzytelność – wierzytelność zabezpieczona hipoteką musi być konkretnie wskazana, gdyż hipoteka nie służy zabezpieczeniu wszelkich należności wierzyciela a jedynie tych (może być wskazana więcej niż jedna), które są wskazane w umowie o ustanowieniu hipoteki.

 

2. Zasada pierwszeństwa

Zasada pierwszeństwa hipoteki oznacza uprzywilejowaną kolejność zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką z przedmiotu obciążenia przed wierzycielami osobistymi. O pierwszeństwie kilku ograniczonych praw rzeczowych (w tym wypadku kilku hipotek) decyduje chwila złożenia wniosku o wpis.

Pierwszeństwo zaspokajania wierzyciela hipotecznego przy podziale sumy uzyskanej z egzekucji nie jest zagwarantowane w sposób bezwzględny – na podstawie przepisów o charakterze szczególnym ustępuje tzw. wierzytelnością uprzywilejowanym, zaliczonym z mocy ustawy do wyższej kategorii niż wierzytelności zabezpieczone hipoteką (np. art. 1025  §1 k.p.c.)

 

3. Zasada jawności

Zasada jawności hipoteki w znaczeniu formalnym oznacza, że hipoteka jest prawem jawnym, które nie może powstać i istnieć bez wpisu w księdze wieczystej, a każda osoba może zapoznać się ze stanem obciążeń nieruchomości.

Zasada jawności hipoteki w znaczeniu materialnym oznacza, że każdemu wpisowi i wykreśleniu hipoteki przysługuje domniemanie, że hipoteka jest wpisana i wykreślona zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

 

4. Zasada akcesoryjności

Zasada akcesoryjności oznacza, że hipoteka nie może istnieć bez wierzytelności, która zabezpiecza, ponieważ jest prawem niesamoistnym, zależnym od istnienia prawa zabezpieczonego – wierzytelności jako prawa głównego.

 

5. Zasada niepodzielności

Zasada niepodzielności odnosi się do przedmiotu hipoteki i oznacza, że w razie podziału nieruchomości hipoteka dotychczas obciążająca nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział służąc zabezpieczeniu tych samych wierzytelności jako hipoteka łączna. Podział przedmiotu hipoteki nie wpływa na jej zakres.

 

Podstawa prawna

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Comment ( 1 )

  1. Replysprawyzdeweloperami

    Bardzo przydatny artykuł. Warto się z nim zapoznać, jeżeli ktoś planuje wziąć kredyt hipoteczny.

Leave a reply

Your email address will not be published.