Pełnomocnictwo do sprawy spadkowej

Jaką formę powinno mieć pełnomocnictwo do załatwienia sprawy spadkowej? Pełnomocnictwo do sprawy spadkowej - zapraszam lektury.

Jaką formę powinno mieć pełnomocnictwo do sprawy spadkowej? Kiedy może mieć formę pisemną, a kiedy powinno być poświadczone notarialnie? Miłej do lektury.

U notariusza wszyscy obecni

Nie ma możliwości dokonania poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej bez stuprocentowej obecności wszystkich spadkobierców, zarówno ustawowych jak i testamentowych, jak również osób wymienionych jako spadkobiercy w testamentach wcześniejszych – odwołanych, którzy w ostatecznym rozrachunku nie dziedziczą po spadkodawcy.

Nie ma również znaczenia czy nastąpiło już przyjęcie spadku oraz czy upłynęło już 6 miesięcy od otwarcia spadku. Do czynności poświadczenia dziedziczenia w kancelarii u notariusza nie możemy wyznaczyć pełnomocnika.

 

Sąd spadku – PRZED upływem 6-ciu miesięcy

Jak powszechnie wiadomo, od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o tytule swojego powołania do spadku, mamy 6 miesięcy na dokonanie wyboru: czy zamierzamy przyjąć spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza, czy też spadek odrzucić –  mówi o tym  art. 1015 Kodeksu cywilnego. Także musimy mieć świadomość, że gdy przed sądem ma reprezentować nas pełnomocnik, a 6-ciomiesięczny termin jeszcze nie upłynął, to będzie on musiał w naszym imieniu i w ramach umocowania tego wyboru dokonać.

Żeby dowiedzieć się kto może być pełnomocnikiem procesowym musimy sięgnąć do Kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, że pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, (…), a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia (art. 87 § 1 kpc).

W jaki sposób osoby te powinny być umocowane? Cóż, według art. 89 § 1 kpc pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat i radca prawny, a także rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Natomiast Sąd może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Wydaje mi się, że właśnie to ostatnie zdanie sprawia, iż nie kombinowałbym z występowaniem przed Sądem z pełnomocnictwem w formie zwykłej pisemnej. Podsumowując: przed upływem 6-ciu miesięcy pełnomocnik może przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy, ale żeby uniknąć elementu potencjalnych wątpliwości Sądu, pełnomocnictwo do sprawy spadkowej powinno być poświadczone notarialnie.

 

Sąd spadku – PO upływie 6-ciu miesięcy

Jeśli chodzi o pełnomocnictwo do sprawy spadkowej po upływie 6-ciomiesięcznego terminu na przyjęcie spadku, sytuacja wydaje się mniej skomplikowana. Wg mojej wiedzy w takim wypadku sprawa spadkowa może toczyć się bez udziału osoby, która nie może się na niej stawić (mówię tutaj o sytuacji nieskomplikowanej, bez przyjęcia otwarcia i przyjęcia testamentu itp.).

W wypadku, gdy spadkobierca nie może stawić się na sprawie, można wyznaczyć osobę z rodziny i spisać pełnomocnictwo ogólne do obioru korespondencji itd.

 

Pełnomocnictwo do sprawy spadkowej – podstawa prawna

Kodeks cywilny, Dział VI Przedstawicielstwo,

Kodeks postępowania cywilnego, Dział V Pełnomocnicy procesowi.

 

Artykuł „Pełnomocnictwo do sprawy spadkowej” został zainspirowany sprawą przedstawioną przez czytelniczkę.

Leave a reply

Your email address will not be published.