Przedmiot obciążenia hipoteką

Obciążenia hipoteką - notarialnie.com

Co może być przedmiotem obciążania hipoteką? Innymi słowy, na czym może być ustanowiona hipoteka? Zapraszam na krótką lekturę.

Cztery przedmioty obciążenia hipoteką – wyliczenie

Na podstawie art. 65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przedmiotem obciążenia hipoteką może być:

nieruchomość – gruntowa, lokalowa, budynkowa;

użytkowanie wieczyste, wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkowania wieczystego;

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

wierzytelność zabezpieczona hipoteką (tzw. subintabulat, o którym piszę w osobnym artykule).

 

Obciążenia hipoteką udziałów

Udział (część ułamkowa) współwłaściciela nieruchomości, udział przysługujący współużytkownikowi wieczystemu lub udział współuprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu może być obciążony hipoteką. Trzeba jednak odnotować, że hipoteka może być ustanowiona na całości praw do nieruchomości przysługującej danemu uprawnionemu, i analogicznie, na całości udziału określonego ułamkiem przysługującego danemu współuprawnionemu.

 

Kiedy hipoteka nie może być ustanowiona?

Hipoteka nie można obciążyć:

– części nieruchomości, np. jednej z kilku działek objętych tą samą księgą wieczystą;

– części prawa do nieruchomości przysługującego wyłącznie jednemu uprawnionemu lub części udziału przysługującego współuprawnionemu (patrz ostatnie zdanie poprzedniego akapitu);

– „udziału” we współwłasności łącznej, czyli tzw. współwłasności bezudziałowej, która ma miejsce np. w przypadku wspólności majątkowej bądź wspólności majątku wspólnoków spółki cywilnej.

 

Podstawa prawna

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece.

Leave a reply

Your email address will not be published.