Skąd telemarketer ma mój numer?

Telemarketer, notarialnie.com

Wydzwaniają do ciebie z zapytaniem czy masz pięć minut i zapraszają na pokaz pościeli czy garnków? Dowiedź się skąd telemarketer ma twój numer.

Wstęp

Zdarzyło wam się kiedyś w ciągu dnia odebrać połączenie z nieznanego numeru, które okazało się być zaproszeniem na pokaz ekskluzywnej pościeli, pozwalającej przespać 15 godzin i prostującej kręgosłup, bądź tytanowo-kewlarowego zestawu garnków, używanych na stacjach kosmicznych, obniżających prawdopodobieństwo zachorowania na raka? Jeśli tak, na pewno zastanawialiście się skąd „oni” właściwie mają wasz numer? Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, telemarketer musi jasno odpowiedzieć na to pytanie (i parę innych).

 

Jakie przysługują nam prawa

Jeśli już zdarzy się, że informacje dotyczące naszej osoby znajdą się w jakiejś bazie danych, przysługują nam konkretne uprawnienia. Ustawa o ochronie danych osobowych w art. 32 ust. 1. stanowi, że każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do:

– uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;

– uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

– uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

– uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

– uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

– uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2;

– żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

– wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;

– wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1.

Biorąc pod uwagę powyższe, na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji odnośnie jej danych osobowych. Dodatkowo, na wniosek tej osoby, informacji udziela się na piśmie.

Warto zapamiętać, że z żądaniem udzielenia powyższych informacji osoba, której dane dotyczą, może skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

Kiedy administrator może odmówić udzielenia informacji?

Zgodnie z art. 34. administrator danych odmawia udzielenia informacji (wymienionych w art. 32 ust. 1 pkt 1–5a) osobie, której dane dotyczą, jeżeli spowodowałoby to:

– ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;

– zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

– zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;

– istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

 

Gdy chcesz uzupełnić, sprostować lub usunąć swoje dane

W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

W przypadku niedopełnienia przez administratora wyżej wskazanego obowiązku, osoba, której dane dotyczą, może się zwrócić do Generalnego Inspektora z wnioskiem o nakazanie jego dopełnienia.

Administrator danych jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.

(Odpowiednio art. 35 ust. 1, 2 i 3)

Comment ( 1 )

  1. ReplyMonika

    Ostatnio telefony od telemarketerów to prawdziwa udręka. Silna konkurencja na rynku wpływa na bardzo natarczywe telefony. Największy problem jet wśród osób starszych, bo oni nie potrafią się często bronić.

Leave a reply

Your email address will not be published.