Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia

Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia następuje w konkretnych wypadkach. Przeczytaj jak wygląda procedura uchylenia.

Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia – wstęp

Istnieją wymienione w ustawie przypadki, kiedy należy uchylić zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, który sporządziliśmy w kancelarii notarialnej. Z tego artykułu dowiesz się w jakich wypadkach należy taki akt uchylić oraz jak wygląda procedura jego uchylenia.

 

Okoliczności, których skutkiem może być uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia

Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia (zarejestrowanego) może nastąpić:

– gdy w odniesieniu do tego samego spadku zostało wydane również prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 6691 § 1 k.p.c. § 1),

– w razie zarejestrowania dwóch lub więcej aktów poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu do tego samego spadku (art. 6691 § 2 k.p.c.),

– gdy istnieje dowód, że osoba, która uzyskała akt poświadczenia dziedziczenia, nie jest spadkobiercą lub że jej udział jest inny niż stwierdzony w zarejestrowanym akcie (art. 679 k.p.c.).

– gdy dziedziczenie nastąpiło na podstawie ustawy, a po zarejestrowaniu aktu okazało się, że istniał testament, bądź spadkobiercy po zapoznaniu się z treścią aktu zorientowali się, że został pominięty jeden z nich (art. 6691 § 3 k.p.c.),

– bardzo rzadko – jeżeli postanowienie o uznanie spadkodawcy za zmarłego lub o stwierdzeniu jego zgonu zostało uchylone (art. 678 k.p.c.).

 

Termin na złożenie wniosku

Termin na złożenie wniosku o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia jest ograniczony terminem zawitym, gdyż uczestnik może zgłosić wniosek tylko przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał możliwość powołania się na podstawę poprzednio dla niego niedostępną; nie wiedział o istnieniu testamentu spadkodawcy (art. 679 § 1 zdanie 2 k.p.c.).

 

Procedura uchylenia

Poniżej opisana jest procedura uchylenia aktu poświadczenia dziedziczenia w przypadku, gdy zostało już wcześniej wydane postanowienie o stwierdzenie nabycia spadu:

Na podstawie art. 6691 § 4 k.p.c. sąd spadku o uchyleniu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia zawiadamia notariusza, który sporządził akt (przesyłając informacje o prawomocnym orzeczeniu sądu uchylającym akt poświadczenia dziedziczenia), oraz KRN, przesyłając odpisy prawomocnego postanowienia.

Notariusz, który sporządził akt dokonuje wzmianki o uchyleniu aktu poświadczenia dziedziczenia na tym akcie (wzmianka o uchyleniu naniesiona na akcie pozbawia go cech poświadczenia dziedziczenia i sprawia, że nie można go ponownie rejestrować, a ponadto wydawać z niego wypisów) oraz niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Krajową Radę Notarialną.

Polecenie wykreślenia z rejestru (aktów poświadczenia dziedziczenia) uchylonego aktu poświadczenia dziedziczenia wydaje Prezes Krajowej Rady Notarialnej na podstawie:

– odpisu postanowienia sądu uchylającego akt poświadczenia dziedziczenia,

– informacji o wzmiance uczynionej przez notariusza na uchylonym akcie.

 

Ustawa nie reguluje przypadku, w którym uchyla się akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony po upływie sześciomiesięcznego terminu na przyjęcie spadku, gdy rejent nie ma obowiązku wysłania aktu poświadczenia dziedziczenia do sądu spadku. Ten ostatni nie ma podstaw do zawiadomienia notariusza o tym, że wcześniej zostało już wydane postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku. Wydaje mi się, że w takim wypadku rejent musi najpierw wysłać zawiadomienie do sądu spadku z informacją, że taki akt poświadczenia dziedziczenia został sporządzony, a następnie sąd wyda orzeczenie uchylające i poinformuje o tym notariusza oraz KRN.

Leave a reply

Your email address will not be published.