Uwaga na nieruchomości z dożywociem

Uwaga na nieruchomości z dożywociem

Uwaga na nieruchomości z dożywociem! Czyli o tym jak zabezpieczyć się przed zakupem nieruchomości obciążonej prawem dożywocia.

Sposoby na zabezpieczenie się przed zakupem nieruchomości z dożywociem

Standardowo przed zakupem nieruchomości notariusz sprawdzi czy w księdze wieczystej w dziale trzecim nie widnieją wpisy obciążające nieruchomość.

Ponadto, przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zawsze sprawdzana jest podstawa nabycia, czyli umowa, na podstawie której zbywca wszedł w posiadanie nieruchomości – stanowi ona podstawę umowy sprzedaży.

Przed wizytą w kancelarii te dwie informacje można uzyskać również we własnym zakresie.

Jeśli jesteśmy w posiadaniu numeru księgi wieczystej (jej numer może nam podać kontrahent, bądź znajdziemy w podstawie nabycia jeżeli jesteśmy w jej posiadaniu), to możemy bez problemu dowiedzieć szczegółów na jej temat. Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, link poniżej:

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

 

Można dodać, że przed dniem 14 lutego 1991 r., czyli wejściem w życie ustawy prawo o notariacie, notariusze wykonując swoje obowiązki opierali się zasadniczo na Kodeksie cywilnym, z którego nie wynikał obowiązek złożenia wniosku do Sądu o wpis prawa dożywocia. W konsekwencji mogło dochodzić do sytuacji, w których nieświadomy kupujący nabywał nieruchomość obciążoną prawem dożywocia. Mało tego, art. 7 pkt 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa przeciwko prawu dożywocia. Co oznacza, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi wieczystej nie rozstrzyga się na korzyść tego, kto przez czynność prawną (…) nabył własność.

 

Rejenci radzili sobie z tą sytuacją po przez zachowanie szczególnej staranności przy badaniu podstawy nabycia nieruchomości i do dzisiaj ten sposób działania się nie zmienił.

 

Ponadto, nawet jeśli jakimś cudem zdarzy się, że sprzedający zatai przed kupującym nieujawnione prawo dożywocia (o którym nie wiedział), kupującemu przysługują z tego tytułu roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenie o obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy na podstawie przepisów dotyczących rękojmi. Jakby nie było, w akcie notarialnym zawierającym umowę kupna-sprzedaży nieruchomości, sprzedający oświadcza między innymi, że nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami niewymienionymi w księdze wieczystej na rzecz osób trzecich.

Leave a reply

Your email address will not be published.